;
Ku každej objednávke VZORKA ďalšieho produktu ZDARMA! Doprava ZADARMO pri nákupe nad 40 €.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 - Komu:

SAVON, Mgr. Iveta Burešová Mikletičová, Šancová 6, 902 01 Pezinok, Slovensko,

email: info@savon.sk, Telefón: +421 903 113 671 

 Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 ...........................................................................................................................................................

  

  • Dátum objednania/dátum prijatia* .............................................................. 
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

  • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* 

........................................................................................................................................................... 

  • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

................................................................................................. 

  • Dátum ..............................................................

 * Nehodiace sa prečiarknite.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Pri uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:

 

SAVON 

Mgr. Iveta Burešová Mikletičová

Šancová 6

902 01 Pezinok

Slovensko

email: info@savon.sk

Telefón: +421 903 113 671

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.

  

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste preukázateľne uhradil

v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný

spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Platby Vám budú vrátené do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil

pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte najneskôr do 14 dní

odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.