Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke www.savon.sk

Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľ internetového obchodu a predávajúci:

SAVON – Mgr. Iveta Mikletičová

Šancova 6
902 01 Pezinok, SR

IČO: 47995521
DIČ: 1048820707

Číslo účtu: SK45 0200 0000 0038 4807 5855

Registrácia: Zapísané na OÚ ŽR č. 130-23970

Regionálny úrad verejného zdravia HV/7558/2017

Nie sme platcami DPH

Kozmetika je vyrábaná vo výrobni prírodnej kozmetiky schválenej Regionálnym úradom verejného zdravia HV/7558/2017,  na adrese Tehelná 13, 902 01 PezinokKupujúci (spotrebiteľ) odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.savon.sk.

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:

 • Hlavné vlastnosti tovaru,
  • Celková cena tovaru vrátane balného a poštovného,
  • Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
  • Informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.

Objednávanie tovaru

Výrobky sa objednávajú prostredníctvom stránky www.savon.sk
Objednávka musí obsahovať objednávaný druh tovaru, objednávaný počet, spôsob platby, spôsob dopravy a kontaktné údaje kupujúceho.
Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná potvrdením objednávky predávajúcim.
V prípade, že sa tovar vypredal, je možné si ho dať urobiť na objednávku, s priemernou dobou dodania 1 mesiac.
Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Všetky uvádzané ceny sú konečné. 

Platba za tovar

Vopred prevodom na účet SK45 0200 0000 0038 4807 5855. Platba za výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. 

Storno objednávky zo strany kupujúceho

 • Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku, t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote v prípade ak predmetom odstúpenia nie je celá objednávka pozostávajúca z viacerých častí 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 30% z kúpnej ceny danej objednávky.
 • Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanoveniami § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka výrobku.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.
• Nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.). 

Dodanie výrobku a poštovné

Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku. V prípade, že výrobok nemá na sklade, bude kupujúci emailom informovaný o termíne dodania výrobku. Objednaný výrobok predávajúci zašle na adresu uvedenú v objednávke. Termín dodania výrobku je väčšinou do 3 pracovných dni od potvrdenia objednávky predávajúcim, v ojedinelých prípadoch je to inak, napr. v čase dovolenky, pri objednávke na mieru a pod.. Spolu s výrobkom sa zasiela aj faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. 

Poštovné poplatky a balné na Slovensko

Slovenská pošta – Platba prevodom                                4,70 EUR

Slovenská pošta – Dobierka                                            5,70 EUR

Osobný odber (každý piatok na Tehelná 13, Pezinok)          0 EUR

 

Platobné možnosti

Platba vopred na účet: SK45 0200 000 0038 4807 5855

Platba v hotovosti – len pri osobnom odbere každý štvrtok na Tehelná 13, Pezinok.

 

Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Pri výrobkoch musí byť uvedené “Najlepšie spotrebujte do …” a čím je daná lehota na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar prostredníctvom kontaktného formuláru na www.savon.sk
Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

 Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktorý budeme ďalej v texte uvádzať ako „zákon o ochrane osobných údajov“) osobné údaje spracúvame vo viacerých informačných systémoch.

 Keď žiadate informácie o našich produktoch alebo potrebujete pomôcť a poradiť s výberom

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom produktu a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

 Keď si u nás objednáte

Aby sme vám mohli dodať produkt, ktorú si vyberiete prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, adresu a adresu pre doručenie, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

Vaše osobné údaje poskytneme prepravnej spoločnosti, a to z dôvodu doručenia vami objednaného produktu.

 Keď vám zasielame novinky e-mailom

K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách spracúvame vašu adresu elektronickej pošty (e-mail), vaše meno a priezvisko a telefonický kontakt. Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás obdržíte.

 Keď sa u nás zapojíte do súťaže

Aby ste sa mohli zúčastniť našej súťaže, budeme o vás spracúvať vaše meno  a priezvisko, adresu, e-mail a telefonický kontakt. Z dôvodu doručenia výhry poskytneme osobné údaje výhercov distribútorovi výhry. Osobné údaje výhercov zverejňujeme na našom webovom sídle, sociálnej sieti Facebook, prípadne iným spôsobom, ktorý je upravený v konkrétnych podmienkach spotrebiteľskej súťaže, s ktorými sa vždy môžete najskôr oboznámiť. Aj v tomto prípade spracúvame vaše osobné údaje len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Doba platnosti poskytnutého súhlasu je na dobu jedného roka.

 Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi

K spracúvaniu osobných údajov, z dôvodu vedenia účtovnej agendy využívame služby firmy Ľudmila Šotterová, 90201 Pezinok, Kutuzovova 2175/6, IČO: 50358502.

 Práva dotknutej osoby

Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv.  práv dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy info@savon.sk. Radi vám odpovieme a pomôžeme.

 Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom vybavenia a dodania objednávky a zákonom vyžadovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.
Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
Platnosť a účinnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.savon.sk

 Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

P. O. BOX 29

Prievozská 32

827 99  Bratislava, SR