Šancová 6, 902 01 Pezinok Slovenská republika
+421 903 113 671 info@savon.sk
Close

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke www.savon.sk

Všeobecné ustanovenie

Predávajúci:

SAVON – Mgr. Iveta Mikletičová
Šancova 6
902 01 Pezinok

IČO: 47995521
DIČ: 1048820707

Zapísané na MVSR, č. VVS /

Kozmetika je vyrábaná vo výrobni prírodnej kozmetiky schválenej Regionálnym úradom verejného zdravia HV/7558/2017,  na adrese Tehelná 13, 902 01 Pezinok.

Číslo účtu:
Kupujúci (spotrebiteľ) odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.savon.sk

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie
• Hlavné vlastnosti tovaru,
• Celková cena tovaru vrátane balného a poštovného,
• Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
• Informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.

Objednávanie tovaru

Výrobky sa objednávajú prostredníctvom stránky www.savon.sk
Objednávka musí obsahovať objednávaný druh tovaru, objednávaný počet, spôsob platby, spôsob dopravy a kontaktné údaje kupujúceho.
Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná potvrdením objednávky predávajúcim.
V prípade, že sa tovar vypredal, je možné si ho dať urobiť na objednávku, s priemernou dobou dodania 1 mesiac.
Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Všetky uvádzané ceny sú konečné.

Platba za tovar

Vopred prevodom na účet v Platba za výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť kontaktným formulárom na www.savon.sk

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka výrobku.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.
• Nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

Dodanie výrobku a poštovné

Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku. V prípade, že výrobok nemá na sklade, bude kupujúci emailom informovaný o termíne dodania výrobku. Objednaný výrobok predávajúci zašle na adresu uvedenú v objednávke. Termín dodania výrobku je väčšinou do 3 pracovných dni od potvrdenia objednávky predávajúcim, v ojedinelých prípadoch je to inak, napr. v čase dovolenky, pri objednávke na mieru a pod.. Spolu s výrobkom sa zasiela aj faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby.

Poštovné poplatky a balné na Slovensko

2. trieda Slovenskou poštou         3,50 EUR

Kuriér Slovenská pošta                 4,70 €

Osobný odber (každý štvrtok na Tehelná 13, Pezinok)      0 EUR

 

Platobné možnosti

Platba vopred na účet:

Platba v hotovosti – len pri osobnom odbere každý štvrtok na Tehelná 13, Pezinok.

Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Pri výrobkoch musí byť uvedené “Najlepšie spotrebujte do …” a čím je daná lehota na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar prostredníctvom kontaktného formuláru na www.savon.sk
Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom vybavenia a dodania objednávky a zákonom vyžadovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.
Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
Platnosť a účinnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.savon.sk